Algemene Voorwaarden

Je leest hier hoe Jerphaas met jou omgaat. Wat je kunt verwachten, maar ook wat er van jou verwacht wordt. Voor de leesbaarheid word jij als Cliënt of Cursist aangesproken met ‘je’, ‘jij’ en ‘jou’, en waar ‘ik’ en ‘mijn’ staat spreekt Jerphaas.

Benamingen

Opdrachtgever: diegene die aan Jerphaas de opdracht geeft; jijzelf of bijvoorbeeld je werkgever.
Cliënt / Cursist: de persoon die deelneemt aan een 1 op 1 sessie of een groepsactiviteit.

Contact en bereikbaarheid

Wanneer je een vraag stelt per e-mail of voicemail, krijg je meestal binnen twee tot drie werkdagen antwoord en uiterlijk binnen een week (vakantieperiodes en feestdagen uitgezonderd).

Aard van de dienstverlening

Alle diensten van Jerphaas zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht en bewustwording. Je past deze naar eigen keuze al dan niet toe. Jerphaas kan geen garantie voor succes en/of het behalen van doelen geven.

Informatieverstrekking

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dienen jij en je Opdrachtgever vooraf aan Jerphaas te verstrekken. Zoals persoonlijke omstandigheden, medicijn- en alcoholgebruik, eerdere (psychologische) behandelingen, diagnoses en andere relevante gegevens.

Annulering van coaching en therapie

Wanneer je niet kan komen op een afspraak dien je dat minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven.

Wanneer je niet minimaal 24 uur tevoren afzegt of niet verschijnt op een afspraak, worden de kosten voor die afspraak in rekening gebracht.

Annulering van workshops en opleidingen

Binnen 14 dagen na je inschrijving mag je kosteloos en zonder opgaaf van redenen annuleren, ook wanneer een bedrijf of je werkgever de cursus betaalt. Daarna ben je annulerings- en administratie kosten verschuldigd. Voor de workshops is dit € 35,- en voor de opleiding € 95,-

  • Wanneer je annuleert binnen 4 weken voor aanvang van de workshop of opleiding, ben je 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.
  • Wanneer je annuleert binnen 2 weken voor aanvang ben je het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Annuleren doe je per e-mail waarbij de datum van ontvangst de annuleringsdatum is. Terugbetalingen worden binnen twee weken gedaan.

Wanneer Jerphaas, bij onvoldoende aanmeldingen, besluit een workshop of opleiding te annuleren, ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval wordt het gehele door jou overgemaakte bedrag binnen twee weken teruggestort.

Planning van workshops en opleidingen

Jerphaas heeft het recht de data en/of tijden van een workshop of opleiding te wijzigen.

Wanneer een opleiding of workshop tussentijds onderbroken moet worden, zal ik mijn best doen om de opleiding of workshop te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden.

Intellectueel eigendom

Op door Jerphaas verstrekte cursusmaterialen zit copyright. Je mag alleen iets kopiëren indien je toestemming hebt gekregen.

Wanneer ergens een Creative Commons (CC) licentie vermeld staat, heb je voor dat deel toestemming onder voorwaarde van de betreffende CC licentieregel.

Certificaat na opleiding

Om voor een opleidingscertificaat in aanmerking te komen, dien je alle opleidingsdagen aanwezig te zijn, de opdrachten en toetsingen te maken en voor ieder onderdeel een voldoende te halen.

Betalingen

Bij coaching en therapie ontvang je achteraf een factuur.
Bij inschrijving voor een workshop of opleiding ontvang je de factuur vooraf.
Waneer je een factuur ontvangt van Jerphaas dien je die binnen 21 dagen te betalen.
Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

Wachtlijst

Is er op het moment van jouw aanmelding geen plaats, dan plaats ik je op een wachtlijst. Je krijgt daarvan bericht.

Ethiek en klachten

Jerphaas is aanspreekbaar op menswaardig en ethisch handelen.

1. Wanneer je niet tevreden bent over een dienst, meld je dit binnen veertien dagen per e-mail of schriftelijk aan Jerphaas. We gaan dan samen kijken hoe jouw klacht verholpen kan worden.
2. Indien je ontevreden bent over de afhandeling van jouw klacht door Jerphaas, kan je je schriftelijk richten tot de klachtencommissie van Ethische Code Phoenix te Utrecht, waaraan ik verbonden ben.
3. Wanneer voorgaande niet het gewenste resultaat geeft kun je je wenden tot Beroepsvereniging NVPA te Uden.
4. Wanneer bovenstaande niet tot het gewenste resultaat leidt kun je je wenden tot Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Op alle diensten van Jerphaas is als eerste de klachtencommissie van Phoenix van toepassing, als tweede de klachtenregeling van de NVPA en als derde stichting Tuchtrecht.

Klachten worden binnen 4 weken behandeld. Wanneer er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen deze vier weken hiervan op de hoogte gebracht. Daarbij wordt het uitstel toegelicht en wordt er een indicatie gegeven wanneer een beoordeling gegeven kan worden.

Het oordeel van de klachten- en/of geschillencommissie is voor jou en mij bindend en eventuele consequenties worden door Jerphaas snel afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Een klacht en de wijze van afhandeling wordt beveiligd en digitaal twee jaar bewaard.

Aansprakelijkheid

Jerphaas is niet aansprakelijk voor schade bij de Cliënt en/of Opdrachtgever:

  • die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de Cliënt aanwezige fysieke gesteldheid of geestelijke gemoedstoestand.
  • doordat Jerphaas is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens (zie ook het kopje Informatieverstrekking).
  • door wijzigingen in de data en/of tijdstippen van een sessie, workshop of opleiding.

Indien Jerphaas wel aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop zijn algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Vrijwaring

Derden kunnen aan de dienstverlening van Jerphaas geen rechten ontlenen.

Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn vindbaar op de website https://jerphaas.nl. Ze zijn ook gedeponeerd en ter inzage bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

Privacy

Hoe ik omga met dat wat ik over jou te weten kom staat beschreven in het privacybeleid van Jerphaas.

© Jerphaas